OOU.sk je SUKROMIE.DIGITAL

Sledujte nás zatiaľ na Facebooku :)

OOU.sk je od dnes súkromie.digital. Stali sme sa súčasťou otvoreného projektu, ktorý bude každý deň prinášať novinky z...

Posted by Sukromie.digital on Wednesday, March 2, 2016

Tags: 

Rok 2016 prináša najväčšie zmeny v ochrane osobných údajov za posledných 20 rokov

Pracovná skupina podľa článku 29 (A29WP), ktorá je poradným orgánom Európskej komisie v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia zverejnila minulý týždeň svoj Akčný plán na rok 2016. Týka sa implementácie európskeho nariadenia o ochrane údajov, ktoré pre A29WP znamená aj zmenu modelu vlastného fungovania. Nový model fungovania A29WP kladie väčší dôraz na postavenie národných dozorných orgánov (DPA) a tiež vzájomnú spoluprácu medzi nimi a novou Európskou radou pre ochranu údajov (EDPB), na ktorú sa má A29WP transformovať.

A29WP identifikovala na rok 2016 štyri zásadné body, ktorým sa bude primárne venovať...

Tags: 

Plošné uchovávanie údajov pozastavené

Po nedávnom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie sa ľady pohli aj u nás. Plošné uchovávanie údajov o telekomunikačnej prevádzke má na základe včerajšieho uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky pozastavenú účinnosť a poslanecký návrh týkajúci sa protiústavnosti častí zákona o elektronických komunikáciách bol prijatý na ďalšie konanie:

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 23. apríla 2014 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 10/2014 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 116 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov a § 76a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov s čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3, čl. 22 a čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 7 ods. 1, čl. 10 ods. 2 a 3, čl. 13 a čl. 17 Listiny základných práv a slobôd, čl. 8 a čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 7, čl. 8, čl. 11 a čl. 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie uznesením takto:

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky prijíma na ďalšie konanie. Pozastavuje účinnosť § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

ZDROJ: http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/ts_data/Tl...

Tags: 

NOVELA JE SCHVÁLENÁ

Čerstvé zmeny zákona o ochrane osobných údajov

AKTUALIZOVANÉ: Prinášame čerstvé zmeny zákona o ochrane osobných údajov. Zistite s nami čo bolo zmenené a aké sú praktické dôsledky jednotlivých ustanovení novely zákona o ochrane osobných údajov.

Minulý týždeň sa poslancom Národnej rady podarilo expresne schváliť novelu zákona o ochrane osobných údajov, ktorý platí od polovice minulého roka. Najmä zo strany podnikateľov a zamestnávateľov sa smerom k novému zákona šírila vlna kritiky argumentujúc vysokou administratívnou záťažou a neprimeranými nákladmi na splnenie povinností prijatej legislatívy. Pod rúškom prezidentských volieb bola prijatá novela zákona, ktorá vychádzala z pôvodného materiálu pripraveného Úradom na ochranu osobných údajov SR a schváleného Vládou SR.

Tags: 

Pages

Subscribe to SÚKROMIE.DIGITAL RSS